مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/4/17

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/4/17


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/4/17