مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/4/21

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/4/21


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/4/21