مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/4/31

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/4/31


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/4/31