مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/5/15

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/5/15


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/5/15