مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/5/28

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/5/28


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/5/28