مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/5/7

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/5/7


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/5/7