مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/6/18

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/6/18


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/6/18