مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/6/25

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/6/25


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/6/25