مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/6/4

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/6/4


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/6/4