مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/7/15

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/7/15


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/7/15