مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/7/27

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/7/27


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/7/27