مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/7/8

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/7/8


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/7/8