مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/9/1

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/9/1


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/9/1