مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹9/1/27

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹9/1/27


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹9/1/27