مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹