مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۰/۰9/۱6

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۰/۰9/۱6