مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰2

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰2