مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۰/11/04

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۰/11/04