مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۰/11/23

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۰/11/23