مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۰/12/04

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۰/12/04