مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۱/03/01

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۱/03/01