مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱400/05/14

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱400/05/14