مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱400/05/16

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱400/05/16