مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱400/05/17

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱400/05/17