مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/1/11

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/1/11