مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/2/17

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/2/17


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/2/17