مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/2/24

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/2/24


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/2/24