مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/2/31

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/2/31