مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/2/9

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/2/9


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/2/9