مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/3/21

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/3/21


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/3/21