مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/3/7

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/3/7


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/3/7