مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/4/11

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/4/11


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/4/11