مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/4/4

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/4/4


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/4/4