مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/5/15

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/5/15


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/5/15