مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/5/22

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/5/22


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/5/22