مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/5/8

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/5/8


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/5/8