مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/6/9

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/6/9