مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/01/29

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/01/29