مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/02/07

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/02/07