مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/02/29

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/02/29