مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/03/01

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/03/01