مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/04/05

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/04/05