مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/04/12

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/04/12