مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/04/14

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/04/14