مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/04/16

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/04/16