مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/04/22

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/04/22