مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/04/23

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/04/23