مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/05/09

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/05/09