مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/05/10

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/05/10