مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/05/14

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/05/14